Bemutatkozó

Az iskolánk csendes, nyugodt környezetben, az utca zajától távol helyezkedik el. Tágas játszóudvar, műfüves focipálya tartozik még az épületegyütteshez.

Iskolánk 1959-ben épült, akkori tervek alapján 6 tanteremmel. A felső tagozat kapott akkor ebben az épületben helyet. Az eltelt idő alatt sok változás történt. A legnagyobb változás a gyereklétszám csökkenése, mely feleslegessé tette az egyháztól bérelt iskolai épület fenntartását. Két szükségtanterem kialakításával lehetőség nyílt az alsó és felső tagozat egy telephelyen való működtetésére 2010-ben. Azóta iskolánk egy telephelyen, de 3 épületből áll. A főépület kétszintes, 7 tanteremmel, 1 számítástechnikai teremmel, 3 irodával rendelkezik (tanári, igazgatói és irattároló helység). A tantermek a mai kor követelményeinek megfelelően vannak felszerelve. 4 tantermünk digitális táblával, 1 pedig interaktív kijelzővel felszerelt, ezáltal is segítjük az IKT órák megvalósulását. Az iskola rendelkezik az oktatáshoz szükséges infokommunikációs eszközökkel, szemléltetőeszközökkel. Harmadik épületben a tornaszoba kapott helyet két öltözővel és vizesblokkal. Az épületekben 2009-ben kezdődtek el a felújítások. A külső nyílászárókat kicserélték, valamint a főépület vizesblokkját felújították. A munkálatok ezzel nem értek véget. Folyamatosan újítottuk fel tantermeinket. Egy-egy nyáron egy-egy tanterem burkolatcseréje történt meg. 2021 nyarán az eddigieknél nagyobb szabású beruházás történt, ugyanis intézményünk a Magyar Falu Programban jelentős összeget nyert az épület korszerűsítésére. A földszinti vizes blokkokok teljes felújításon estek át, az emeleten két tanterem, a földszinten egy tanterem, a folyosók, a tanári, kis iroda burkolatának cseréje, belső ajtók cseréje történt meg, valamint a világítás is korszerűbb lett a felújítás végére.

Intézményünk nevelő-oktató munkája

Iskolánk a Cecei Általános Iskola tagintézménye 2008 óta. Az intézmény igazgatójának székhelye a Cecei Általános Iskola. A két intézmény munkáját igyekszik összehangolni, közös dokumentumok alapján dolgozni. A közös munkát, az együttműködést egymás hiányosságainak kiegészítésére használjuk fel, megtartva mindegyik intézmény saját egyéni arculatát.

Számos nyertes pályázat során pedagógusaink módszertani kultúrája folyamatosan gazdagodott, eszközeink, tárgyi felszereltségünk bővült. Pedagógusainkat az elmúlt évek során folyamatos szakmai és módszertani megújulás jellemezte. Korábban a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, majd a Komplex Alapprogramhoz történő csatlakozással színesítjük tanóráinkat. Mivel tudjuk, hogy a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a modern pedagógia játékos elemeit beépítjük a tanórák menetébe. Szeretetteljes, családias légkört igyekszünk kialakítani tanulóink számára, melynek alapja a bizalom. Ennek érdekében a tanulási környezetünket is igyekszünk gyermekközpontúvá tenni. Tantermeinkben a hagyományos berendezési tárgyak mellett a szabadidő kellemes eltöltéséhez igyekszünk pihenősarkokat, játszósarkokat kialakítani, babzsákokkal, játékokkal felszerelve. Ugyanezt a folyosó egyes szegletében is megvalósítottuk. Külön figyelve az alsó szinten az alsós korosztály igényeire, a felső szinten pedig a felsős korosztályra.

Mivel különböző adottságú gyerekekkel dolgozunk, igyekszünk differenciált, egyénre szabott oktatást alkalmazni, ami segíti a felzárkóztatást, hatékonyabbá teszi a tehetséggondozást. Iskolánk több éve szervezi már „Játékos logikai vetélkedőt” környező iskolák meghívásával.

1-4. osztályainkban – falunk táncos múltjára való tekintettel – a hagyományok ápolására bevezettük a néptánc tanítását heti 1 órában testnevelés óra keretében.

Az iskolában egyre nő a tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekek száma. Ezekkel a tanulókkal lehetőség szerint alkalmanként pszichológus, szociális segítő, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus foglalkozik, egyénileg, vagy kiscsoportos formában.

A NAT bevezetésével a testnevelés órákon lehetőség van úszásoktatáson is részt venniük a gyerekeknek a sárbogárdi uszodában hetente egy alkalommal két tanórában, ahova külön busz szállítja a gyerekeket.

A szabadidő hasznos eltöltésére igyekszünk délutáni szakkörökkel még vonzóbbá tenni az iskolai életet. Jelenleg az alábbi szakkörök működnek: sport, sakk, néptánc.

Hagyományainkközé tartoziknemzeti ünnepeink méltó megünneplése is. A településünkön megrendezésre kerülő programokhoz szívesen csatlakozunk minden évben. Az idősek és az újszülöttek köszöntésével a falu egy szép hagyományához kapcsolódtunk. Részt veszünk a település adventi gyertyagyújtásán, a Luca napi sokadalomban.

További rendezvényeink: Mikulás érkezése, karácsonyi ünnepség, iskolába hívogató, farsang, tavaszköszöntő bál, projektnapok, témahetek, sportnap, gyermeknap, ballagás, színházlátogatások, kirándulások, táborok.

Hagyománnyá vált, hogy a búcsúzó nyolcadikosok faültetéssel köszönnek el iskolánktól, amit az alsóbb évfolyamosok lelkiismeretesen ápolnak, hogy találkozókkor hűs árnyékot nyújtsanak egykori diákjainknak.

Intézményünket az Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatja, mely anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez. Segítségükkel az elmúlt években két tanterem tanulói padjait és székeit sikerült kicserélnünk.

Fontosnak tartjuk, hogy a helyben működő más intézményekkel, szervezetekkel is jó kapcsolatot ápoljunk (Mezőföld Néptánc Együttes, Alapi Sportkör, Nyugdíjas Klub, védőnő, iskolaorvos, fogorvos).

A szülőkkel való jó viszony kialakítása fontos célunk, ennek érdekében a szülői értekezletek, fogadóórák idejét igyekszünk úgy megválasztani, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk a szülők szabadidejéhez. Szükség esetén egyéni beszélgetésre is lehetőséget nyújtunk. Rendezvényeink szervezésébe és lebonyolításába aktívan bevonjuk a Szülői Közösséget.

A törvényi változások is mindig újabb kihívások elé állítanak minket, amelyeknek folyamatosan igyekszünk megfelelni. Sajnos a pedagógushiány minket sem került el, de ettől függetlenül a tantestületben a kollégák innovatívak, lépést tartanak a változásokkal, a megszerzett tudást a lehető legjobban alkalmazzák mindennapi gyakorlataikban.